مسئولین مرتبط

 شرکت خدمات صنعتی برق آسان تبریز                                      

نام و نام خانوادگی

سمت

علی الهامی انور

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

محمد الهامی انور

نایب رییس هیات مدیره و مدیر کارخانه

داود الهامی انور

مدیر واحد لیزر

رضا الهامی انور

مدیر واحد فلزکاری

رضا آزاد

مدیر بازرگانی

خانم محمدی

مدیر تحقیق و توسعه وطراحی

خانم قربانپور

سرپرست واحد فروش


 
۱۴۰۰/۴/۳۱ بازگشت