تابلوهای فشار متوسط فیکس

تابلوی 20 کیلو ولت کمپکت با سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی و دیژنکتور وکیوم 630 آمپر مدل CV مارک SEL ایتالیا
 
 
 
 
 
 
تابلوی 20 کیلو ولت معمولی با سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ و دیژنگتورSF6 و سکسیونر ساده پارس سوئیچ 630A و لوازم اندازه گیری مدل NZ
 
تابلوی 20 کیلوولت معمولی دوسلولی  آمپر630  با دیژنگتور ایشنایدر 
 
 
 

 
تابلوی 20 کیلوولت سه سلولی 630 آمپر مدل NNQ
 
 
 
۱۳۹۲/۱۱/۱ بازگشت