تابلوهای فشار ضعیف فیکس

تابلوی تجمیع 14 تایی ( توزیع نیروی برق تبریز ) 
 
 
 تابلوی تجمیع  ( توزیع نیروی برق تبریز )
 
 
تابلوی تجمیع  ( توزیع نیروی برق تبریز )
 
 
جعبه پریز(طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
جعبه فیوز 9 تایی (جایگزین جعبه فیوز چدنی) (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
جعبه فیوز 9 تایی (جایگزین جعبه فیوز چدنی) (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی کنتوری (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی کنتوری (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی NC400 (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی NC400 (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی NC400 (طرح توزیع نیروی برق تبریز)
 
 
تابلوی NH630 (طرح توزیع نیروی برق استان آذربایجانشرقی)
 
 
تابلوی  1000 آمپر بدون سیستم روشنایی معابر (طرح توزیع نیروی برق)

 
 
تابلوی سه سلولی 1250آمپر با سیستم روشنایی معابر (طرح توزیع نیروی برق تبریز) تیپ قدیم
 
تابلوی توزیع چهار سلولی طرح ریتال آلمان 
 
تابلوی توزیع چهارسلولی طرح ریتال آلمان 
 
 
تابلوی PDB مخابراتی
 
 
تابلوی PDB مخابراتی
 
 
تابلوی بانک خازنی 
 
 
تابلوی بانک خازنی 
 
 تابلوی ایستگاه پمپاژ آب با سیستم PLC و HMI 
 
 تابلوی تجمیع مطابق طرح توزیع نیروی برق تبریز
 
 
۱۳۹۲/۱۱/۲ بازگشت