مسئولین مرتبط

                                                                

نام و نام خانوادگی

سمت

علی الهامی انور

مدیر عامل و رییس هیات مدیره

محمد الهامی انور

نایب رییس هیات مدیره و مدیر کارخانه

داود الهامی انور

مدیر واحد لیزر

رضا الهامی انور

مدیر واحد فلزکاری

عیسی فاخرنیا

مدیر منابع انسانی و حقوقی

خانم محمدی

مدیر بازرگانی

خانم هدایی

مدیر تولید

خانم شهباز

سرپرست واحد فروش

۱۴۰۲/۵/۱۳ بازگشت